วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สูตร เอ็กเซล

คะแนนสูงสุด MAX
คะแนนต่ำสุด min
ค่าเฉลี่ย AVERAGE
รวม SUM
สูตรหาเกรด มี 4 3 2 1 ด้วย
=IF(G6>=80,"4",IF(G6>=76,"B+",IF(G6>=70,"3",IF(G6>=66,"C+",IF(G6>=60,"2",IF(G6=56,"D+",IF(G6>=50,"1","0")))))))
สูตรหาเกรดธรรมดา
=IF(G5>=80,"A",IF(G5>=76,"B+",IF(G5>=70,"B",IF(G5>=66,"C+",IF(G5>=60,"C",IF(G5>=56,"D+",IF(G5>=50,"D","E")))))))


กันลืม